Super-Helsinki

Tulin takaisin
Löysin kaukana kaikesta tavan elää
Ei toimi täällä
Kaipaan pois

Tajuaako kukaan mihin muotoon maailma on järjestämässä rakenteitaan?

luo va luok ka huip pu o saa ja ai vo ta se kas vu a vain hen ki lö lin jan ve to y ri tyk sen ar vot e del lä kä vi jä yh teis kun ta suo men kan sal li nen pyr ki mys kes kei nen te ki jä su per luo va y din te hos ta mi nen ta lous kas vu haas te kan sain vä li nen huip puun yl tä vä in no vaa tio toi min ta ai vo kier to ra ken ta mi nen ta lou del li nen toi min ta val ta li sä ar vo ai vo vuo to huip pu tut ki ja kan sain vä lis tä mi nen moot to ri me nes tyk sen a vain luo kit te lu tu los ta voi te a si a kas tyy ty väi syys kun ni oit ta mi nen tu lok sel li suus uu dis tu mi nen pal ve le va luok ka ta lou den ni miin van no mi nen richard florida kau pun ki ym pä ris tö stop töh ryil le kil pai lu ky ky va paa kaup pa hou kut te le vat seu dut stra te gia bis nes o lo suh de i dea ta lous luo va kes kus ve to voi ma te ki jä ra ken nus han ke te hok kuus pää o ma tu lo glo baa li kor kea o saa mi nen tu lo ve ro tus in no vaa ti o kes kei nen suo ma lai nen o mis tus o saa mi sel la hui pul le e del lä kä vi jä yh teis kun ta toi men pi de suo men me nes tyk sen e väät e la tus suh det ta yl lä pi tä vät vi si o a vain re surs si e va ve to voi ma muut ta ja vir ta ai vo tuh la us hou kut te lu kas vu a la kor ke a tek no lo gia o saa mis ta lou den ma jak ka si tout ta mi nen luo va luok ka huip pu o saa ja ai vo ta se kas vu a vain hen ki lö lin jan ve to y ri tyk sen ar vot e del lä kä vi jä yh teis kun ta suo men kan sal li nen pyr ki mys kes kei nen te ki jä su per luo va y din te hos ta mi nen ta lous kas vu haas te kan sain vä li nen huip puun yl tä vä in no vaa tio toi min ta ai vo kier to ra ken ta mi nen ta lou del li nen toi min ta val ta li sä ar vo ai vo vuo to huip pu tut ki ja kan sain vä lis tä mi nen moot to ri me nes tyk sen a vain luo kit te lu tu los ta voi te a si a kas tyy ty väi syys kun ni oit ta mi nen tu lok sel li suus uu dis tu mi nen pal ve le va luok ka ta lou den ni miin van no mi nen richard florida kau pun ki ym pä ris tö stop töh ryil le kil pai lu ky ky va paa kaup pa hou kut te le vat seu dut stra te gia bis nes o lo suh de i dea ta lous luo va kes kus ve to voi ma te ki jä ra ken nus han ke te hok kuus pää o ma tu lo glo baa li kor kea o saa mi nen tu lo ve ro tus in no vaa ti o kes kei nen suo ma lai nen o mis tus o saa mi sel la hui pul le e del lä kä vi jä yh teis kun ta toi men pi de suo men me nes tyk sen e väät e la tus suh det ta yl lä pi tä vät vi si o a vain re surs si e va ve to voi ma muut ta ja vir ta ai vo tuh la us hou kut te lu kas vu a la kor ke a tek no lo gia o saa mis ta lou den ma jak ka si tout ta mi nen

Ohjaus
Lauri Kontula

Käsikirjoitustyöryhmä
Lauri Kontula
Tero Laaksonen
Jan Liesaho
Sami Vehmersuo
Ella Westerlund

Ohjaajan assistentti
Miikka Tuominen

Puvustaja
Suvi Matinaro

Lavastaja
Essi Hurme

Näyttämöllä
Mirva Anjala
Mitro Härkönen
Martina Myllyllä
Ville Nieminen (vier.)
Joni Saarela

Ensi-ilta 7.2.2007